Om Huset:

Denne side er under opdatering!

F A K T A :

Adr.: Hasserisgade 10, DK-9000 Aalborg
EAN nr.: 5798003745695
CVR nr.: 46566068
Organisation: Selvejende institution
Stiftet: 1978
Bestyrelse: formand: Finn Kjærsdam, Mathies B. Jespersen, Jørgen Andersen, Bo Sittrup Jensen og Birthe Kragh. Sekretær: Michael Falk Marino.
Kulturhusleder: Michael Falk Marino
Tilskud driftsmidler inkl. rengøring: 5.200.000 kr.
- heraf øremærket rytmisk spillested: 451.000 kr.
Målgruppe: Alle aldersgrupper, dog flest i alderen 30-50 år
Virksomhedsgrundlag: Vedtægter, Udviklingsaftale med Aalborg Kommune, årligt interne Handleplaner, Årsberetning, Årsregnskab og BudgetVision:

Huset er et kulturhus, der danner ramme om kulturelle oplevelser, kreativ selvudfoldelse, møde- og forsamlingsvirksomhed samt socialt samvær.
HUSET er en udviklingsorienteret  og væsentlig aktør, der i et aktivt åbent samspil med kulturmiljøet og HUSETS brugergrupperinger bidrager til skabelsen af et varigt og mangfoldigt udbud af kulturelle tilbud til Aalborgs borgere.

Mission:

Husets servicetilbud til alle
        Kunst og kulturformidling
        Cafefunktion
        Værkstedsfaciliteter
        Mødelokaler/lokaleudlån/-leje

Kunst- og kulturformidling
Huset er et af Aalborgs 4 rytmiske spillesteder. Husets spillested har særligt fokus på jazz, folke- og verdensmusik samt på den mere alternative undergrundsmusik i vækstlaget. Huset gør en særlig aktiv indsats for up-comming miljøer indenfor diverse genrer, ligesom det stiller scener til rådighed for amatører og andre glade kulturformidlere.
Husets stiller også hjælp og ressourcer til rådighed målrettet brugergrupper, musikforeninger og andre, der ønsker at benytte en af Husets scener.
Husets Galleri vil fra august 2011 igen have en fast åbningstid, så udstillingerne er tilgængelige for publikum.
Øvrige arrangementer som foredrag, forestillinger m.m. etableres som oftest i samarbejde med øvrige kulturudbydere.

Caféfunktion
Caféen er Husets hjerte. Her mødes man før eller efter  et arrangement over en kop kaffe, en øl eller lidt godt til ganen. Husets Café er fra 2010 omlagt til vegetarcafe med frisklavet buffet både til frokost og aften.
Husets køkken leverer også alt forplejning i forbindelse med arrangementer i Huset, idet der ikke må medbringes mad i Huset.
Cafescenen har en række arrangementer årligt, nogle med fri entre- andre med entre som ved øvrige koncerter og arrangementer.

Husets værksteder
Huset stiller både Medieværksted og diverse kreative værksteder til gratis disposition for interesserede brugere. Man betaler for de materialer man anvender. Ligesom brændinger af diverse materialer betales.
En del aktiviteter kræver forhåndstilmelding, men i princippet er værkstederne åbne for besøg direkte fra gaden. Huset tilbyder ikke decideret undervisning, men laver relevante workshops i brug af redskaber, materialer, programmer og værkstedsfaciliteter m.m.
Huset råder over øvelokaler, som kan lejes af musikgrupper, der ikke spiller hård rock/heavy metal o.l. som vil forhindre brug af de øvrige lokaler i bygningen.

Lokaleudlån/-leje
Huset stiller lokaler gratis til rådighed for etablerede almennyttige foreninger og interesseorganisationer fra Aalborg Kommune indenfor Husets almindelige åbningstid. Lokalerne kan ikke lånes/lejes til regelmæssig brug indenfor sport, gymnastik, fitness eller dans.
Lokaler kan lejes af private firmaer o.l. til kurser, foredrag, heldagsarrangementer m.m. Her gælder det også at al forplejning skal købes i Huset.

Strategi:

HUSET faciliterer brugernes kreative selvudfoldelse og yder i den forbindelse rådgivning og vejledning.
HUSETs fysiske rammer skal være fleksible og kunne tilpasse sig brugernes nye behov samt være tilgængelige i videst muligt omfang for alle brugere. Der er handicapindgange fra fortovsniveau i to af fløjene. Der er nu handicaptoiletter i både 2'eren og 3'eren / v. cafeen samt lift til café og mødelokalerne i 2'eren.
Nærmere strategi og handleplan for de enkelte kerneområder beskrives i HUSETs Handleplan som ligger i forlængelse af HUSETs kontrakt med Aalborg Kommune.

Hvem:

Fra HUSETs vedtægter:
HUSET er en selvejende institution med en overordnet ledelse der forestås af en bestyrelse på 5 medlemmer, der har de kompetencer, som må anses for nødvendige til sikring af udvikling og optimal ledelse af HUSET. 2 medlemmer udpeges af Aalborg byråd, 1 medlem udpeges af og blandt medarbejderne i HUSET, 2 medlemmer udpeges af sundheds- og kulturudvalget efter indstilling fra den siddende bestyrelse.
HUSET er ikke lovreguleret, men får støtte fra Kunstrådet til den rytmiske spillesteds-funktion.

Fordele for byen:

HUSET har gennem de godt 30 år, det har eksisteret som kulturhus udviklet sig til det nærmeste Aalborg kommer et kulturhus for hele befolkningen. Med dets særlige stemning er HUSET et stort aktiv for byen og dens borgere.
Værkstederne tilbyder faciliteter som skal tilfredsstille mange interesseområder og behov.
Gårdhaven byder på musikarrangementer, festivals, kunsthåndværkermarked, modeshows og andre initiativer som skulle give alle indbyggere lyst og mulighed for at nyde et af byens smukkeste rum.
Husets Café tilbyder hjemmelavede produkter af gode råvarer til rimelige priser. Cafeen tilbyder vegetarbuffet både til frokost og aften.
Spillestedsfunktionen tilbyder koncerter for et smallere publikum - og supplerer dermed byens øvrige spillesteder.
Mødelokaliteterne står gratis til rådighed for foreninger og interessegrupper.
Endelig har HUSET ved dets aktive medvirken ved store begivenheder som Cutty Sark Tall Ships Race og Ungdomslegene været en aktiv medspiller for Aalborg kommune gennem årene.

Husets historie

Af Per Brahde

Huset i Hasserisgade kender vi i dag som et af Aalborgs kultur- og aktivitetscentre, men dets mure kom på tegnebordet allerede i 1911 og blev rejst i 1912; siden da har det gennem årene dannet rammen om vidt forskellige funktioner og aktiviteter, der kan samles i tre afsluttede epoker og en kort overgangsfase, hvormed den fjerde og nuværende indvarsles:

Oversigt:


Fra ovenstående links kan du læse en række korte artikler om Husets historie og oprindelse i fattigvæsenets St. Jørgensgaard, bygget i 1911 med det formål at være Aalborgs nye fattiggård - erstatningen for den gamle og i dag nedrevne, der lå i fordums Skolegade. Desuden finder du en billedatabase med glimt fra Husets liv gennem tiderne og en bibliografi over anvendte kilder samt forslag til supplerende læsning. For de meget læselystne er der en mere vidtløftig og uddybende artikel om Husets lange forhistorie og baggrund i Aalborgs fattigvæsen. Den kan hentes som PDF-fil her: Husets krønike.